Novovodolazkyi Abrasive Plant

Kharkovskaya str. 144a, Novaya Vodolaga, Kharkov Region, 63200, Ukraine

tel.: +38 (057) 766 36 28

Department of international sales:

Alex Brusenko 

+38 (099) 074-18-41

+42 (077) 679-44-95

email: brusenko.a@novoabrasive.com

Ask question