Novovodolazkyi Abrasive Plant

Kharkovskaya str. 144a, Novaya Vodolaga, Kharkov Region, 63200, Ukraine

tel.: +38 (057) 766 36 28

Email: info@novoabrasive.com